Essenticon > Tjenester > Risikovurdering

Risikovurdering av kjemikalier

Risiko kan utrykkes som den fare en uønsket hendelse representerer for mennesker, miljø eller materielle verdier. Når det gjelder risiko forbundet med kjemikaliehåndtering, vil følgende faktorer utgjøre helserisikoen:

  • Kjemikaliets iboende egenskaper
  • Bruksmåte/eksponering
  • Bruksmengde
Med kjemikaliets iboende egenskaper menes kjemikaliets helsefare, uttrykt ved standardiserte risikosetninger. Bruksmåten beskriver hvordan brukeren blir eksponert for kjemikaliet; hvorvidt det blir brukt i et åpent eller lukket system, eksponering via hud eller luftveier osv.

Risikovurdering er i økende grad blitt aktuelt i arbeidet med å redusere kroniske skadevirkninger forårsaket av langvarig og gjentatt eksponering for kjemiske stoffer og produkter. Med tilstrekkelig informasjon om bruken av kjemikaliene, har man store muligheter til å redusere potensialet for negative helseeffekter.

Risikovurdering

Essenticon gjennomfører risikovurdering for kunder i ulike bransjer, både offshore og onshore. Våre kjemikere bruker våre egne verktøy og kompetanse til å gjennomføre risikovurdering.