Essenticon > Safeuse > Regelverk

Regelverket

§ 2-1. Krav om stoffkartotek - Forskrift om utførelse av arbeid
"Arbeidsgiver skal opprette stoffkartotek for de farlige kjemikaliene som kan medføre helsefare, deriblant de som dannes under prosesser i virksomheten. Stoffkartoteket skal opprettes før de farlige kjemikaliene dannes, fremstilles, pakkes, brukes eller oppbevares i virksomheten." Les mer her.

I hovedsak er kravet til stoffkartotek beskrevet i forskriften ovenfor. Det er krav til at sikkerhetsdatabladene for farlige kjemikalier er inkludert i stoffkartoteket. Det må til enhver tid holdes oppdatert slik at alle kjemikalier i bruk i virksomheten er inkludert med siste tilgjengelige sikkerhetsdatablad. Videre skal arbeidstakere og verneombud ha tilgang til informasjonen om kjemikaliene som er i bruk.

På arbeidstilsynets sider finner du mye nyttig informasjon om kjemikalier og stoffkartotek.

Kjemikalieregelverket

Norge er forpliktet gjennom EØS avtalen til å gjennomføre EU sitt regelverk for kjemikalier. Det er også noen særnorske regler som en må forholde seg til.

REACH - det europeiske kjemikalieregelverket omfatter registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier.

CLP - Klassifisering og merking av kjemikalier - bygger på FN sitt globale harmoniserte system for klassifisering og merking av kjemikalier (GHS).

Går du inn på Miljødirektoratet sine sider finner du mye nyttig informasjon om kjemikalieregelverket.