Essenticon > Safeuse > Eksponering

Registrer eksponering i SafeUse

Få 50% rabatt på oppstart - Ring 33423450

Ønsker du å vite mer om løsningen? Avtale en demo? Ta kontakt med oss på telefon 33423450 eller post@essenticon.com. Frem til 1. november tilbyr vi 50% rabatt på oppstart.

 

Lovkrav om eksponering

Det er et krav at arbeidsgiver skal føre et eksponeringsregister over arbeidstakere som blir utsatt for visse helseskadelige forhold. Krav om register gjelder spesielt der det kan gå lang tid fra den ansatte er utsatt for det skadelige forholdet og til sykdom/skade viser seg. Formålet med registeret er at arbeidsgiver skal ha oversikt over arbeidstakere som har vært utsatt for skadelige forhold. Det skal også være mulig for andre å finne tilbake til disse arbeidstakerne etter lang tid.

Kravet gjelder registrering av eksponerte arbeidstakere som er:

  • Utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og bly 
  • Har vært eller kan bli utsatt for støv med asbestfiber
  • Eksponert for biologiske faktorer
  • Utsatt for ioniserende stråling
  • Utsatt for helsefarlige stoffer ved bergarbeid
  • Arbeid av barn og unge

Arbeidstaker har rett til å få tilgang til egne, personlige opplysninger som er registrert.

Registeret skal være tilgjenglig og lagres i 40-60 år. Det betyr selv om virksomheten legges ned eller overtas av andre.

Lovkrav

Mer om informasjon om krav finner i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kap. 12 - Om arbeid av barn og unge samt i Forskrift om utførelse av arbeid, kap. 31 - Register over eksponerte arbeidstakere.